Albanian Rule of Law Center ka si objektiva:

 1. Promovimin e barazisë para ligjit;
 2. Promovimin e të drejtave dhe lirive themelore civile, politike dhe gjinore;
 3. Mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut;
 4. Edukimin e shoqërise mbi të drejtat themelore të njeriut;
 5. Mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grupeve në nevojë;
 6. Ofrimin e konsulencës dhe përfaqësimin ligjor falas për grupet në nevojë;
 7. Parandalimin e torturës dhe promovimin e parimit të drejtësisë për gjykim të drejtë;
 8. Promovimin e praktikave më të mira për rritjen e transparencës tek gjyqësori;
 9. Informimin dhe edukimin, mbi ndikimin e gjyqësorit në shoqërinë Shqiptare, duke kryer studime të ndryshme në këtë fushë;
 10. Monitorimin e mbarëvajtjes së institucioneve ligj-vënës dhe ligj-zbatuese në Republikën e Shqipërisë;
 11. Kontributin në zhvillimin e sistemeve kombëtare të ndihmës juridike;
 12. Kryerjen e Studimeve për palë të treta;
 13. Konsulence dhe ndihme për institucionet anti-korrupsion për të përmirësuar organizmat e informimit dhe llogaridhënies civile;
 14. Botimin e materialeve të prodhuara nga studimet e Qendrës.