Qëndra ka për mision, promovimin dhe transparencën në sistemin e drejtësisë, të ofrojë konsulence dhe përfaqësim ligjor falas për individet apo grupet në nevojë, si dhe të promovojë dhe mbrojë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore në Shqipëri. Gjithashtu, Qëndra do të shërbejë si një qendër informimi për cdo individ të interesuar në sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe në të gjitha problematikat e përmendura më sipër duke publikuar vazhdimisht raporte bazuar në kërkimet dhe studmiet që do të bëhen nga qëndra dhe partnerët e saj.